Bérlési feltételek

Kakukk Rental Kft – ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

 

A Kakukk Rental Kft. (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, Bérlő pedig, akinek neve és címe a Bérleti Szerződésen szerepel, bérbe veszi a Bérleti Szerződésben meghatározott járművet az alábbi feltételek szerint:

 

 1. Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, a Bérleti Szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben (kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha Bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia). Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.

 

 1. A gépjárművet azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, ill. meghatározott kategóriák esetén 25 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel.

 

 1. A járművet tilos használni a következőkre:
 • másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével
 • műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék) esetén továbbhaladásra
 • gépjárművezetés oktatására
 • jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe
 • tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni
 • vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra
 • személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan vagy kimondva
 • autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést

 

 1. Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

 

 1. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával Bérbeadó elfogadó bankjához intézett elő-engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő számláján. Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a bérlet megszűnésekor értesíti a bankot. A feloldás kezdeményezésén túl Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeggel kapcsolatosan, illetve a további banki ügyintézés kapcsán.

 

 1. Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:
 • a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon – figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 29 percet meghaladó továbbhasználat esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra
 • a megtett kilométerek km-díját a Bérleti Szerződésben meghatározott áron, amennyiben a díjszabás nem tartalmazza
 • a törés és/vagy lopás elleni biztosítás, a töréskár önrész csökkentés, a személyi balesetbiztosítás díját, amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza
 • a 17. pont szerinti önrészt, ill. kártérítést
 • a 3. pont bármely bekezdésének megszegésével okozott kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget (bruttó 6.100 Ft)
 • ki- illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet a bérbeadó irodán kívül, más helyszínen veszi fel ill. adja le, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
 • hazaszállítási, ún. egy utas díjat, amennyiben a gépjárművet másik irodában adja le, mint a felvétel helye, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
 • külföldi leadás esetén amennyiben Bérlő a gépjárművet nem a „Leadás helyszíne” rovatban szereplő irodában adja le, ill. ha ott adja is le, de az nem egyezik a bérbeadó irodával, akkor az érvényes díjszabás szerinti visszaszállítási díjat a bérbeadó irodáig meg kell fizetnie, a díjat telephelytől telephelyig kell számítani
 • a másodvezető és a kiegészítő felszerelések, úgymint navigációs rendszer, mobil WiFi kommunikációs készülék, gyermekülés, hólánc, tetőcsomagtartó stb. Bérleti Szerződésben meghatározott díját
 • a gépjárművezetővel együtt történő bérbevételkor bérlet teljes időtartama alatt a szállás- és napidíj, ill. a dologi kiadások Bérlőt terhelik mind belföldi, mind külföldi út esetén
 • újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
 • téliesítési díjat november 1. – március 31. között
 • a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs (bruttó 6.100 Ft) és bírósági eljárási díjat
 • a gépjármű dokumentumai – forgalmi engedély és/vagy zöldkártya -, ill. a rendszámtábla elvesztése esetén darabonként bruttó 38.100 Ft, a gyári kulcsok elvesztése esetén bruttó 153.000 Ft, sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén tételenként bruttó 54.000 Ft, sérült vagy hiányzó mobil WiFi kommunikációs készülék esetén tételenként bruttó 64.000 Ft, a láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 600 Ft, az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 7.700 Ft kerül felszámításra tételenként
 • a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett – beleértve a dohányszagot is – vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, bruttó 19.100 Ft extra költség kerül felszámításra
 • ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni
 • késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével kalkulált összeget
 • elektronikus óvadék esetén a hitelkártya szolgáltató minden ötödik bérleti napon a kártya érvényességét ellenőrző zárolást hajt végre, mely kibocsátótól függően 0-1000 huf alkalmanként
 • a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik

 

 1. A bérelt gépjárművel Magyarország területét csak Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet elhagyni. Tilos a gépjárművel belépni a Bérleti Szerződés „További információk/Vezetési korlátozások” részben felsorolt országokba. Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Bérlő teljes körűen felel mindennemű kárért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségéért.

 

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Bérleti Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

 

 1. A Bérleti Szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön létre. Amennyiben a bérlet kezdetekor megadott leadási feltételek nem egyeznek a tényleges visszaadás feltételeivel, a szerződés esetenként másik díjszabás alapján kerülhet elszámolásra.

 

 1. Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.

 

 1. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszaszerzés esetleges költségeinek terhe alól. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve Bérlő a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

 

 1. Bérlő vagy bármely felhatalmazott vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:
 • köteles a rendőrség intézkedését kérni, ill. a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadó irodában leadni
 • köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bérbeadó iroda felé
 • köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép)
 • Bérlőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet
 • köteles előzetes egyeztetés alapján – Bérbeadó költségére – gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről
 • köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és eljuttatni azt Bérbeadó címére

 

 1. Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a bérbeadó irodától vagy a (+36) 70 949 555 9 telefonszámon köteles intézkedést kérni. Műszaki hiba esetén a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol Bérbeadó előzetes engedélye nélkül bruttó 19.100 Ftköltségig a gépjárművet megjavíttathatja Bérbeadó költségére (Kakukk Rental Kft.., 2330 Dunaharaszti Soroksári út 10. névre szóló számla alapján, a bérleti díjból jóváírással rendezve). A fentiek szerinti javítás esetén Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor a bérbeadó irodában leadni. Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége Bérlőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

 

 1. Bérbeadó nem garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával. Ezen a címen bérleti díj leszállítási igénye Bérlőnek nem lehet. Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.

 

 1. Bérlő köteles a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani. A szemle későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés esetén bruttó 50.000 Ft-ot, ezen felül minden megkezdett 100 km-re további bruttó 10.000 Ft-ot kell Bérbeadó részére kötbérként megfizetni.

 

 1. A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében, rendelkezik casco biztosítással, valamint a magyarországi autópályákra korlátlan számú utazásra jogosító elektronikus engedéllyel.

 

 1. Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját hibás baleset esetén a kár bruttó értékének 10%-át, de minimum 75.000 Ft-ot, 750.000 Ft feletti kárérték esetén a javítás bruttó értékének 10%-át köteles kártérítésként megfizetni. Lopáskár és totálkár káresemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 10%-a, a vételi számla alapján. Lopás, totálkár, nagy értékű károkozás, javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész, ill. a kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, a vételi számla, ill. a biztosító elszámolása alapján. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésen feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza. A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól. A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll. Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:
 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény
 • lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat
 • a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért
 • Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza
 • tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért

 

 1. A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló törvény 163.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőn belül történik. Számlázással kapcsolatos reklamációt Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 60 napig fogad el.
 2. Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.
 3. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályi rendelkezések irányadók.

Hatályos: 2017.10.01-től

Kakukk Rental Kft.

1085 Budapest József Krt 23

Autó átvételi pont: 2330 Dunaharaszti, Alsó Dunasor 5

© Kakukk Autókölcsönző 2018.